หลักในการนำเสนอผลงาน

หลักการผลิตแผ่นสไลด์ที่ดี ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายของเรื่องที่จะนำเสนอก่อน
2. สนองจุดประสงค์ของเนื้อหาโดยจำแนกจุดประสงค์ในแต่ละสไลด์ว่า จะนำเสนออะไร
3. เนื้อหาหรือรูปภาพในสไลด์เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม
(ประสบการณ์ อายุ พื้นความรู้) เช่น ความยากง่ายของศัพท์ที่ใช้ การใช้สัญลักษณ์หรือภาพที่กลุ่มผู้ชม เข้าใจได้ทั่วถึง ไม่ใส่รายละเอียด มากเกินไป
4. มีการเตรียมโครงเรื่อง องค์ประกอบต่างๆ ที่จะบรรจุบนสไลด์ไว้ล่วงหน้า เริ่มด้วยสิ่ง ที่ผู้ชม คุ้นเคยมาก่อนและค่อยเพิ่มความสลับซับซ้อนภายหลังสไลด์
5. 1 แผ่น ควรมีเพียง 1 ความคิดรวบยอดเท่านั้น(ยกเว้น เพื่อการ เปรียบเทียบ) และให้มีความสมบูรณ์ในตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งสไลด์อื่น ทำให้ต้อง พลิกกลับไปกลับมา เนื้อหาที่ซับซ้อนเกินไป ควรแยกทำเป็นชุดภาพซ้อน เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจง่าย
6. ใช้หลักการออกแบบทางศิลป์ ออกแบบแผ่นสไลด์ เช่น มีจุดสนใจ ความสมดุลย์ เน้นถึง ความเป็นภาพ (Visual) ที่สมบูรณ์ในตัว ไม่ใช่เพียงแต่ดูให้เห็น (Visible) เท่านั้น คำนึงถึงการใช้ เนื้อที่จัดวางภาพที่เหมาะสม และสมดุล การใช้ช่องว่างช่วยพักสายตา ความสูงของตัวอักษร ควรประมาณ ¼ นิ้ว ใน1 แผ่นสไลด์ ข้อความไม่ควรเกิน 7 บรรทัด รูปแบบตัวอักษรไม่ควรเกิน 2 แบบ มีช่องไฟที่พอเหมาะให้อ่าน
ตัวอักษรได้ชัดเจน ต้องใช้ ตัวอักษรให้ถูกต้อง พยายามรักษาการ นำเสนอให้ง่ายที่สุด ไม่ใส่ภาพมากหรือน้อยเกินจำเป็น การใช้ภาพ ตัวอักษร สัญลักษณ์ ควรเป็นการ สื่อ ความหมายที่เข้าใจง่ายรูปแบบเป็นสากล
7. การใช้สีช่วยตกแต่งจะทำให้แผ่นสไลด์ดูน่าสนใจ แยกความแตกต่างได้ชัดเจน ใช้สีหลัก เพียงสองสามสีอย่าใช้สีที่เด่นจนเกินไปหรือตัดกันมากเกินไป

การใช้สีบนแผ่นสไลด์

การใช้สีบนแผ่นสไลด์เป็นการเพิ่มความน่าสนใจในด้านความงาม ความชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่ง สำคัญและมีผลต่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอได้ชัดเจนขึ้น การเลือกสี ควรคำนึง ถึงความเข้มความสว่างของสีแต่ละสีที่จะให้ผลต่อการรับรู้ที่ดีการใช้สี ส่วนมากจะกำหนดให้ ภาพ หรือตัวอักษรเป็นสีเข้มบนพื้นสีอ่อน หรือสีอ่อนบนพื้นสีเข้ม หากเลือกใช้คู่สีที่ไม่เหมาะสม จะทำให้สี ของภาพหรือตัวอักษรกับสีของพื้นตัดกัน(Contrast) มากเกินไปหรือไม่ชัดเจน จะทำให้ผู้ชมเกิด ความระคายเคืองสายตา หรือลำบากต่อการมองเห็น การใช้สีบนแผ่นสไลด์ จะต้องคำนึงถึงทฤษฎีสี และคู่สีที่นำมาใช้ด้วย คู่สีที่ควรนำมาใช้ในส่วนที่ เป็นภาพและตัวอักษรรวมทั้งสีพื้นที่ดี น่าสนใจ และช่วยให้เกิดการรับรู้ได้สูง

โปรแกรมในการสร้างชิ้นงานนำเสนอ

Microsoft PowerPoint

ppt11

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะสำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น

หลักการทำงานของ PowerPoint

12

สำหรับ หลักการทำงานของ Presentation ที่สร้างจาก PowerPoint จะสร้างออกเป็น slide ย่อยๆ แต่ละ slide สามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เพื่อสร้างความ น่าสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดให้ Presentation นำเสนอออกมาในรูปแบบ อัตโนมัติได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการกดเลือกให้แสดงทีละ slide

ก่อนเริ่มต้นสร้าง Presentation ควรกำหนดรูปแบบของ Presentation ก่อนว่า ต้องการให้ แสดง ออกในรูปแบบใด เช่น ต้องการให้ส่วนด้านบน แสดงเป็นชื่อหัวข้อ ด้านล่างเป็น ชื่อบริษัท และฉากหลังให้แสดงเป็นสีน้ำเงิน เป็นต้น แต่ถ้ายังคิดไม่ออก สามารถเลือก รูปแบบจาก ตัวอย่าง Themes (เวอร์ชั่นเก่าเรียกว่า Template) ที่โปรแกรมมีไว้ให้ได้ เช่นเดียวกัน

Last modified: Wednesday, 19 June 2013, 08:27 AM